抨击 pēnɡ jī(2押)

单字
西湿姿使亿齿驿羿
多押
同休等戚蹬梯丰姿衡笄牲粢一线生机衡玑生漆吹冷齑邓师吭唧蜢虱冯资邓缌气竭声嘶鲠欷横披梦溪蒙漪七步成诗恒资枝外生枝圣齑风湿吭嗤劝百讽一风姿马革盛尸缝衣风漪休养生息征衣三百瓮齑声息久病成医劲骨丰肌顾盼生姿哼哧朋知澄漪人亡政息凤觜生犀乘积枫脂吭哧力竭声嘶迸逼赓诗鸾胶凤丝弱不胜衣孟贲桃李无言,下自成蹊疼惜橙丝丰牺吭吃登基哼唧生蓍生丝生坯鹏息麟角凤觜九折成医气竭声澌桃李成蹊荫子封妻笙诗俸积眚期僧衣疯枝正妻俸粢生机腾希崩析节外生枝升曦整枝灯丝升跻绳梯冯尸哽吃登跻横批牛鼎烹鸡增欷整析封一桃李不言,下自成蹊龙章凤姿轻怜疼惜惊才风逸锋镝醉生梦死庚齿丰饩才华横溢生不逢时讽刺正比龙蟠凤逸真心诚意诚心正意鸿鶱凤逝瓮声瓮气更易洒心更始正是缘文生义大张声势趋炎奉势吭臆誓同生死层次积厚成器骋词声势烹鲤丰炽程式嗡子彭濞急中生智雨蓑风笠冷僻眚厉风蚀胜似嗜痂成癖诚挚不可胜记恪守成式万里鹏翼生日风致龙翰凤翼梦呓猛毅簦笠盛世承泣蜂螫澄涤盛炽朋义橙皮猛士登极鲠辞奉祠颐指风使生僻冷寂诚实慎终承始甏子残杯冷炙横戟承袭救饥拯溺梗死生齿耕植篷底柽子僧制迸涕猛气凤墀鲠泗生死升职瓮子横驰造謡生事憎疾彭蜞萌起一蹦子城雉蹦子飞声腾实政治蒙庇登时瞢滞凤戢清廉正直不可胜纪蔚成风气横跞牙疼誓凤纪逢集赠鲤生字懵蔽恒式蒙葺萌黎理不胜辞征鼙讽辞二愣子衡荜逞智牲醴峰值太平盛世成旨余霞成绮登祀省视时殊风异封秩惩治蟛蜞相沿成习灯市横轼丰绩整厘正室盟誓枫实以铢程镒蓬茨掇臀捧屁雨簑风笠升幂风习猛子嶝石横是枫墀救火拯溺惩毖耕地少不更事增值正嬖蒙翳盛器风姨凳子橙子撞蠓子桐叶封弟余杯冷炙封姨城池冯恃灯婢丰颀明媒正礼琢玉成器哀梨蒸食城陴等第成癖成毕凿饮耕食积忧成疾疯子玉不琢,不成器牲饩枫子登第蜂轶蒙汜缝子腾噬能绩升俪呈递升旗诤气忧愤成疾整理救焚拯溺蒙蔽格于成例蒸气渊涌风厉碰壁能仕丰实衡芷棚子面红颈赤灯谜缝隙锋利胜利风力与民更始赠谥滕室争执盛意增殖耕艺迸逸冯翼先意承旨封圻澎濞蹦蹦戏凤梨鸠集凤池峭论鲠议僧尼风驷腾踯阅人成世丰芑龙盘凤逸蛏子省治澄谧林下风致拯治蜂起更替省事筝妓虚张声势等次乘势剩义更始猛鸷钲鼙凤峙拯溺黎檬子撑持横溢镫子成粒横死吭气望风承旨笙篪彭李未卜生死丰豕电掣风驰灯伎呈臆龙腾凤集秤提醯鸡瓮里盛事胜迹余钱剩米承平盛世封四鸿鶱凤立正式扶危拯溺丰祉篷子聪明正直承继圣旨撑犁瓮鼻封豕扯顺风旗积习成癖蓬矢羹匙黄人捧日风纪扔弃封闭坑子惊肉生髀横霓绷子城邑化腐成奇正隶冯豕孪生子衡器盟姊甯封子冯翊冯夷瞪视残羹冷炙挣持诚砺励精更始呈子挣四济时拯世剩磁瞠视风靡横逆飞升腾实单凳子四面碰壁拳拳盛意政绩朦抵封埴承祀酆城气等因奉此枫陛诤士牲事埂子挣气讽示龙楼凤池牲礼相沿成例省吏正脊蓊翳更次整饬鸡鹜争食乘时证实省寺习非成是丞史亨仪旁文剩义鲠直郑市虎啸风驰朦蔽藤子蒸汽更其猛起橙实风谊凤池封皮烹石乘幂鸮鸟生翼政敌朋比横笛能力甥侄洗手奉职风笈戥子瞠眙奉公正己腾跞能吏剩遗承题整葺徵集迸集升级逢池看朱成碧正气力所能及枨子冯轼长蛇封豕趋时奉势成绩丰岐炫异争奇诚心诚意诤辞鼠窜蜂逝赠礼蒙事蒸畀圣地嗡鼻澄霁政纪积劳成疾整齐奉使力不能及棱子大晟词等级瞪眙礞石绷瓷桑弧蓬矢风笛蒸食迎意承旨蹭戏腾溢睡生梦死梗滞衆駴朋疑惩刈梗直江淹梦笔蒙吏生气哼气绠縻奉贽征集藤椅乘隙澄碧增益冷气蓬荜诤子瓮溢能事鸾翔凤集乘鲤羹藜赓即绳子造谣生事
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词