等你 děnɡ nǐ(2押)

单字
使齿西亿湿姿驿羿
多押
正脊成癖迎意承旨猛子横死绳子成旨丰芑余钱剩米积习成癖先意承旨篷底誓同生死棚子望风承旨彭李梗死朋比衡芷猛起埂子朦抵丰祉萌起冯豕赠鲤盟姊牲醴疯子乘鲤烹鲤整理绷子棱子正比洒心更始一蹦子奉公正己未卜生死励精更始缝子桑弧蓬矢等因奉此嗜痂成癖镫子横戟单凳子醉生梦死甏子生死长蛇封豕圣旨蹦子蓬矢二愣子封豕戥子藤子孪生子嗡子凳子瓮子明媒正礼醯鸡瓮里枨子江淹梦笔撞蠓子枫子呈子橙子黎檬子诤子丞史篷子甯封子更始蛏子奉使慎终承始余霞成绮柽子与民更始牲礼庚齿坑子生齿睡生梦死丰豕赠礼颐指风使蜂起藤椅轻怜疼惜升旗积忧成疾飞声腾实承泣才华横溢忧愤成疾澄碧正嬖碰壁更次彭濞层次绠縻余杯冷炙蹭戏羹匙横驰蔚成风气凤墀惩毖灯婢增殖整饬秤提枫陛乘势蓬荜瞠视瞠眙增值衡荜蒸畀呈递憎疾蒙庇城池承题龙章凤姿乘时盛世乘幂积厚成器盛器程式盛事诤辞惩治橙皮橙实挣持橙丝吭哧骋词诤士哼哧奉祠蓬茨人亡政息剩磁蹬梯登基诤气邓缌成毕邓师争执迸逼瞪视瞪眙挣四锋镝横笛政敌挣气风笛风力风习蒸食迸集枫脂绷瓷筝妓缝衣冯尸冯资蒸气凤池疯枝逢池救饥拯溺枫墀冯翼缝隙济时拯世讽示逢集讽辞扶危拯溺封皮丰姿崩析救火拯溺封一赓诗耕艺救焚拯溺更其赓即哽吃拯溺梗滞桐叶封弟鲠直生不逢时诚心正意瓮声瓮气大张声势九折成医力竭声嘶龙蟠凤逸缘文生义鸿鶱凤逝吭臆更易恪守成式拯治不可胜记急中生智趋炎奉势风蚀胜似丰炽生日诚挚牙疼誓政纪亨仪耕植四面碰壁整齐灯伎腾踯胜迹能绩丰绩桃李成蹊政绩冷气衆駴朋疑风纪太平盛世羹藜撑犁梦溪萌黎省吏琢玉成器征集城雉蒙吏政治生犀能吏升俪胜利升级诚砺横跞腾跞徵集灯谜盟誓凿饮耕食残杯冷炙瞢滞礞石阅人成世残羹冷炙猛气鲠欷猛士封秩猛鸷孟贲懵蔽奉贽风靡能事升幂林下风致僧尼砰击横逆风致烹石真心诚意抨棋玉不琢,不成器朋义彭蜞冯翊风姿惊才风逸时殊风异鹏息牲粢虚张声势生坯横批俸粢横披征鼙钲鼙凤觜诚心诚意冷僻生僻升跻正妻丰岐封圻旁文剩义丰颀生气蒙葺增欷正气澎濞扔弃蹦蹦戏僧制笙篪生字看朱成碧牲事撑持省视惊肉生髀省事诚实绳梯衡笄眚厉盛意横是电掣风驰剩遗逞智生蓍扯顺风旗正式耕地灯市积劳成疾正是嶝石凤峙承平盛世冯轼迸逸蜂螫拳拳盛意赠谥丰实生丝鸠集凤池蒙汜凤梨承祀龙楼凤池鲠泗冯夷滕室面红颈赤梦呓鲠辞吭气理不胜辞凤纪吭吃瓮鼻鼠窜蜂逝哼气衡器横溢聪明正直生机圣齑登跻休养生息风笈雨蓑风笠桃李不言,下自成蹊牛鼎烹鸡峰值冷寂习非成是掇臀捧屁洗手奉职能力丰饩衡玑登第正隶一线生机酆城气鸮鸟生翼蒙事炫异争奇劝百讽一相沿成例龙翰凤翼造謡生事趋时奉势久病成医澄谧风漪化腐成奇封姨抨辟登时格于成例峭论鲠议增益蜂轶马革盛尸龙盘凤逸城陴以铢程镒少不更事蒙翳生漆登极劲骨丰肌渊涌风厉蒙蔽整葺三百瓮齑升职盛炽更替力不能及迸涕乘积圣地龙腾凤集风湿讽刺证实吹冷齑冯恃澄涤横轼不可胜纪灯丝枫实登祀力所能及疼惜俸积嗡鼻鸾胶凤丝瓮溢哼唧整枝气竭声嘶枝外生枝凤戢封埴丰牺升曦整厘牲饩清廉正直鸿鶱凤立成粒虎啸风驰麟角凤觜造谣生事蜢虱蒙漪顾盼生姿风姨朋知城邑抨击腾溢承袭呈臆声息蒸汽吭嗤笙诗万里鹏翼眚期澄霁声势整析正室封四省寺恒式省治梗直鸡鹜争食黄人捧日节外生枝承继相沿成习弱不胜衣鸾翔凤集朦蔽征衣腾希惩刈蟛蜞猛毅飞升腾实僧衣成绩剩义大晟词腾噬锋利蓊翳哀梨蒸食桃李无言,下自成蹊雨簑风笠簦笠气竭声澌风谊恒资甥侄风驷封闭吭唧横霓七步成诗郑市能仕荫子封妻澄漪乘隙
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词