等你 děnɡ nǐ(2押)

单字
使齿西亿湿姿驿羿
多押
长蛇封豕醯鸡瓮里正比烹鲤誓同生死洒心更始醉生梦死嗜痂成癖余霞成绮蜂起蓬矢镫子颐指风使绳子二愣子望风承旨嗡子彭李赠鲤猛起丞史封豕余钱剩米积习成癖睡生梦死绷子朋比冯豕赠礼甯封子生死诤子缝子呈子奉使单凳子篷子朦抵蹦子迎意承旨横戟正脊一蹦子枨子生齿等因奉此瓮子丰芑萌起戥子慎终承始埂子成旨牲礼柽子先意承旨蛏子棚子篷底衡芷未卜生死庚齿梗死疯子丰祉桑弧蓬矢甏子明媒正礼圣旨凳子藤子猛子坑子牲醴江淹梦笔与民更始孪生子整理黎檬子成癖棱子撞蠓子丰豕藤椅橙子横死更始乘鲤盟姊奉公正己枫子励精更始整饬登跻凤池蒙蔽诤辞黄人捧日挣四胜利乘时封姨四面碰壁正妻吭哧逢集吭气僧制才华横溢生不逢时讽刺真心诚意龙蟠凤逸诚心正意气竭声澌瓮声瓮气大张声势九折成医更易正是缘文生义力竭声嘶骋词层次鸿鶱凤逝吭臆趋炎奉势积厚成器声势恪守成式彭濞省寺雨蓑风笠风致眚厉猛毅风蚀丰炽不可胜记生日胜似梦呓冷僻急中生智诚挚能绩桃李成蹊生漆奉祠蒸汽吭吃灯伎诚实七步成诗耕植枝外生枝冯尸增益桃李无言,下自成蹊风湿惊才风逸政纪枫脂胜迹丰姿风谊造謡生事承平盛世鲠泗蓬荜承袭鸿鶱凤立横驰封皮吭嗤劝百讽一鲠直整齐哼气马革盛尸衡玑乘幂聪明正直承继瞢滞生气冯资撑犁蔚成风气风漪赠谥梦溪吭唧力不能及萌黎笙诗恒式横笛衡荜羹匙征鼙赓即牲粢风纪逞智甥侄省视封闭诚心诚意大晟词僧衣惊肉生髀气竭声嘶风笈横霓砰击相沿成习绠縻绳梯化腐成奇整厘征衣正隶生僻以铢程镒瞪眙眚期衡器升幂腾跞峰值嗡鼻蒙漪笙篪灯丝声息耕地剩遗瞪视残羹冷炙蒙翳绷瓷锋镝诚砺圣齑整葺麟角凤觜整枝风姿征集升级济时拯世丰颀劲骨丰肌积忧成疾瞠视城陴风笛承题横逆休养生息逢池荫子封妻朦蔽牲饩羹藜呈递拳拳盛意蒙汜正气政绩凿饮耕食升俪盛炽瓮溢承祀忧愤成疾成粒酆城气更次格于成例乘隙趋时奉势哼哧能仕抨棋牲事盛世面红颈赤郑市生机澄漪久病成医讽示龙楼凤池成绩滕室澄霁蜢虱电掣风驰耕艺抨击凤梨造谣生事封圻省吏疼惜凤觜鸠集凤池乘积丰饩鸾翔凤集腾踯梗滞龙盘凤逸撑持钲鼙衡笄一线生机蒙事拯治更替冯翊习非成是筝妓时殊风异乘势迸逼剩义承泣诤士省治凤峙惩刈扶危拯溺旁文剩义横溢鸾胶凤丝朋义鲠欷朋知蜂螫疯枝橙皮邓缌救饥拯溺拯溺登极呈臆猛气凤墀人亡政息盛事憎疾彭蜞三百瓮齑封四蒙庇风驷凤戢猛鸷抨辟横跞升职冯夷懵蔽瓮鼻理不胜辞扯顺风旗政治登时洗手奉职生犀封秩龙章凤姿灯市澄谧正室盟誓蓬茨城邑风习凤纪枫墀衆駴朋疑少不更事俸积盛器弱不胜衣扔弃封一城池挣持惩治升曦轻怜疼惜橙丝增值玉不琢,不成器崩析风靡腾噬桃李不言,下自成蹊升旗哼唧桐叶封弟救焚拯溺蒸气封埴丰实龙翰凤翼灯谜枫陛风力哀梨蒸食争执挣气迸逸冯翼澎濞相沿成例登第峭论鲠议能事鹏息鸡鹜争食哽吃蹬梯俸粢鸮鸟生翼证实虚张声势亨仪蒸畀增欷迸集虎啸风驰龙腾凤集簦笠猛士更其生丝残杯冷炙秤提节外生枝顾盼生姿万里鹏翼缝衣升跻不可胜纪清廉正直生字能力正式讽辞登祀整析丰绩横轼雨簑风笠能吏惩毖救火拯溺太平盛世徵集灯婢冯恃剩磁看朱成碧飞升腾实登基诤气冯轼碰壁渊涌风厉锋利丰岐增殖盛意蹭戏鼠窜蜂逝蜂轶邓师阅人成世飞声腾实林下风致横批政敌圣地腾希鲠辞赓诗积劳成疾恒资迸涕蒙葺蒙吏蟛蜞牙疼誓嶝石礞石余杯冷炙风姨生蓍蒸食横是程式丰牺牛鼎烹鸡僧尼蹦蹦戏省事梗直澄涤瞠眙烹石城雉吹冷齑奉贽正嬖腾溢力所能及澄碧成毕冷气炫异争奇横披缝隙孟贲冷寂掇臀捧屁枫实橙实蓊翳琢玉成器生坯
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词