能力 nénɡ lì(2押)

单字
亿驿羿西使齿湿姿
多押
横溢诤气丰饩才华横溢琢玉成器蜂螫蒙庇蒙吏呈臆承泣风驷省寺讽刺真心诚意龙蟠凤逸诚心正意瓮声瓮气正是缘文生义更易大张声势鸿鶱凤逝吭臆层次积厚成器声势趋炎奉势冷僻胜似急中生智生日猛毅彭濞恪守成式丰炽不可胜记梦呓风致眚厉雨蓑风笠诚挚成毕乘势横跞时殊风异梗滞瞠视迸逸济时拯世封四整葺盛意诚砺更次生僻牲事残羹冷炙横是腾跞锋利衡器林下风致惊肉生髀生字残杯冷炙猛士封闭赠谥风纪鸮鸟生翼救饥拯溺懵蔽生气横逆承继缝隙乘幂蒙事鸿鶱凤立蒙葺蓬荜朋义承平盛世趋时奉势风谊恒式猛气酆城气胜迹盛炽政纪碰壁灯伎蔚成风气蒸汽渊涌风厉朦蔽拳拳盛意郑市蒸气造謡生事四面碰壁腾溢衡荜僧制城邑胜利瓮溢黄人捧日成粒挣四蒙蔽龙盘凤逸枫陛蓊翳救焚拯溺旁文剩义更替诤士政绩省吏正气峭论鲠议程式哼气挣气蹦蹦戏呈递澎濞冯翊不可胜纪登祀冯翼盛世抨辟省视澄谧省事簦笠腾噬增益承祀以铢程镒封秩升幂相沿成例耕地玉不琢,不成器蒙翳吭气蒙汜等第城雉澄霁政治灯婢牙疼誓看朱成碧面红颈赤灯市扔弃冯轼滕室横轼拯治鼠窜蜂逝剩义丰绩桐叶封弟习非成是蒸畀冯恃整饬扶危拯溺蹭戏正室蜂轶瞢滞诚心诚意盟誓阅人成世圣地逞智余杯冷炙冷寂冷气迸涕瞪视升俪乘隙格于成例盛器太平盛世虚张声势耕艺掇臀捧屁凤峙讽示惩刈雨簑风笠登第澄碧惊才风逸正隶拯溺鲠泗牲饩正嬖凤纪成绩筝妓少不更事造谣生事奉贽省治正式猛鸷救火拯溺等次惩毖惩治万里鹏翼盛事龙翰凤翼相沿成习麟角凤觜征衣瞪眙整厘桃李成蹊眚期笙诗登极甯封子俸积诤子慎终承始声息风姨剩遗蒙漪疯枝封一绷瓷承袭腾希横霓笙篪奉使呈子升曦征集圣齑鲠辞成癖劲骨丰肌风姿整枝疯子风笛丰颀藤子崩析逢池城陴单凳子同休等戚羹藜休养生息澄涤洗手奉职江淹梦笔生死朦抵吹冷齑迎意承旨升职龙腾凤集讽辞枨子余钱剩米等因奉此衡芷撑持忧愤成疾哼哧瓮鼻抨棋登时长蛇封豕丰牺埂子峰值澄漪增殖政敌久病成医黎檬子先意承旨牲礼奉公正己电掣风驰乘鲤抨击桑弧蓬矢瞠眙僧尼冯尸封圻凤觜吭嗤乘积鸠集凤池鸾翔凤集蹦子颐指风使腾踯嗡子一线生机迸集蛏子诤辞封姨乘时轻怜疼惜吭哧赠礼鲠直增值迸逼冯夷钲鼙承题丞史鲠欷炫异争奇荫子封妻增欷横死鸾胶凤丝励精更始睡生梦死彭李更始朋知橙皮人亡政息奉祠未卜生死诚实猛起横戟哀梨蒸食生齿桃李无言,下自成蹊丰姿生不逢时正比气竭声澌力竭声嘶九折成医誓同生死骋词烹鲤洒心更始风蚀醉生梦死嗜痂成癖衆駴朋疑橙子羹匙横驰扯顺风旗征鼙生丝凿饮耕食生犀成旨绷子气竭声嘶坑子衡笄冯豕嶝石证实风习灯丝凳子孪生子枫实锋镝僧衣弱不胜衣生坯升级登跻挣持龙章凤姿生蓍登基橙丝桃李不言,下自成蹊余霞成绮赓即风靡牲醴蓬矢等级哼唧棚子萌黎赠鲤封埴生机争执龙楼凤池横笛蜢虱清廉正直凤梨吭唧疼惜邓师鸡鹜争食封豕蹬梯孟贲三百瓮齑鹏息正妻逢集生漆俸粢邓缌篷子丰豕亨仪绳子望风承旨嗡鼻虎啸风驰枫脂七步成诗风湿更其秤提柽子劝百讽一节外生枝戥子梗死丰祉升跻圣旨吭吃大晟词整析绠縻化腐成奇猛子徵集撞蠓子绳梯明媒正礼蜂起积忧成疾剩磁庚齿撑犁整理牲粢丰实丰岐与民更始朋比聪明正直横批恒资正脊缝衣飞声腾实烹石一蹦子缝子橙实顾盼生姿镫子梦溪积劳成疾凤墀赓诗封皮棱子风漪积习成癖风笈礞石蓬茨盟姊蟛蜞蒸食升旗飞升腾实灯谜牛鼎烹鸡凤戢横披凤池梗直醯鸡瓮里憎疾枝外生枝整齐耕植衡玑枫墀藤椅枫子马革盛尸冯资萌起彭蜞篷底理不胜辞哽吃砰击甏子甥侄瓮子丰芑二愣子城池
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词