能力 nénɡ lì(2押)

单字
亿驿羿西使齿湿姿
多押
阅人成世猛士眚厉才华横溢龙翰凤翼盛炽省事呈臆真心诚意腾溢省视瞠视冯翊渊涌风厉牲事余杯冷炙惊才风逸蔚成风气生字诤士增益诤气僧制挣四时殊风异蹭戏扔弃层次虚张声势挣气整葺澎濞诚心诚意彭濞正气正嬖旁文剩义碰壁蒸汽蒙蔽蹦蹦戏澄碧蒙葺灯婢更替惩毖承泣枫陛迸涕蓬荜缝隙衡荜看朱成碧蒸畀冯翼蒙庇横是封闭讽示成毕声势筝妓锋利蒸气正式救饥拯溺生气迸逸惊肉生髀济时拯世冷僻扶危拯溺省治救火拯溺生僻救焚拯溺诚心正意瓮声瓮气龙蟠凤逸大张声势缘文生义鸿鶱凤逝吭臆更易丰炽积厚成器恪守成式不可胜记急中生智趋炎奉势胜似生日诚挚梦呓桐叶封弟澄谧牙疼誓面红颈赤正室耕艺凤峙登第冯恃懵蔽正是簦笠等第猛鸷灯市鼠窜蜂逝剩义猛气圣地掇臀捧屁封四朦蔽蒙翳更次龙盘凤逸瞢滞成绩酆城气蜂轶梗滞峭论鲠议乘势造謡生事盟誓相沿成例封秩盛世蒙事盛意冯轼程式横跞澄霁残羹冷炙鸿鶱凤立腾跞逞智瞪视牲饩成粒讽刺残杯冷炙蓊翳诚砺耕地趋时奉势风驷哼气等次横轼朋义升俪抨辟雨蓑风笠横逆胜利升幂格于成例奉贽恒式太平盛世蜂螫城雉横溢政治郑市整饬正隶风谊少不更事城邑衡器造谣生事腾噬盛器蒙吏惩治四面碰壁乘隙省吏习非成是赠谥滕室冷气承祀万里鹏翼吭气冷寂凤纪省寺林下风致政绩风致不可胜纪以铢程镒丰绩惩刈拯治盛事承继丰饩蒙汜鲠泗胜迹承平盛世黄人捧日琢玉成器灯伎呈递拯溺鸮鸟生翼登祀猛毅风纪雨簑风笠政纪拳拳盛意瓮溢乘幂玉不琢,不成器封埴整理生犀桃李成蹊耕植桃李不言,下自成蹊征集桃李无言,下自成蹊腾踯醯鸡瓮里升级升曦迎意承旨哼哧登跻相沿成习成旨洗手奉职衡玑吭哧先意承旨骋词羹藜橙丝望风承旨余霞成绮乘鲤橙皮衡芷一线生机横死鸾翔凤集丰祉橙实吭吃虎啸风驰徵集炫异争奇鲠直江淹梦笔嗜痂成癖乘积哽吃乘时桑弧蓬矢城池猛起征衣衆駴朋疑久病成医蜢虱蒙漪励精更始风漪俸积澄漪奉公正己封姨丰姿风姨哀梨蒸食颐指风使抨棋承题凿饮耕食诚实彭李枨子风姿呈子鹏息丞史牲粢瞠眙横批撑持俸粢蛏子钲鼙秤提凤觜柽子封皮生齿盟姊等因奉此封圻荫子封妻承袭庚齿丰芑积忧成疾一蹦子忧愤成疾疯枝与民更始轻怜疼惜笙篪僧衣凤墀生死增殖笙诗赠礼证实增值甥侄憎疾未卜生死龙章凤姿眚期诤子电掣风驰诤辞风习挣持扯顺风旗羹匙丰豕人亡政息积劳成疾横驰风笛争执奉使吭嗤锋镝绠縻蜂起蒸食戥子蹦子鸠集凤池甏子凳子迸逼龙楼凤池迸集登基绷子峰值绷瓷藤椅崩析生不逢时正比力竭声嘶九折成医洒心更始风蚀烹鲤理不胜辞誓同生死聪明正直余钱剩米休养生息增欷单凳子凤戢梦溪横戟牛鼎烹鸡升跻圣齑坑子登极撑犁整厘生机长蛇封豕抨击赠鲤亨仪橙子灯谜埂子赓即劝百讽一鲠辞礞石更其丰牺风靡孟贲横霓化腐成奇冯豕烹石朋知枝外生枝蓬矢棚子蟛蜞马革盛尸城陴横披成癖整析生漆正妻升旗劲骨丰肌枫墀凤梨凤池三百瓮齑冯资升职缝衣龙腾凤集绳梯绳子圣旨吹冷齑生蓍风湿缝子醉生梦死澄涤政敌镫子鸾胶凤丝邓师生丝蹬梯气竭声嘶藤子剩磁奉祠二愣子瓮子瓮鼻腾希清廉正直风笈鲠欷衡笄麟角凤觜萌黎吭唧哼唧顾盼生姿萌起恒资节外生枝孪生子封一猛子朋比明媒正礼篷底冯夷征鼙撞蠓子丰岐积习成癖逢池黎檬子丰实枫实疯子甯封子封豕枫子瞪眙鸡鹜争食邓缌嶝石嗡鼻同休等戚登时嗡子整齐弱不胜衣牲醴正脊朦抵慎终承始砰击梗直生坯飞升腾实讽辞篷子枫脂大晟词横笛牲礼疼惜等级飞声腾实整枝梗死气竭声澌彭蜞睡生梦死冯尸七步成诗灯丝棱子僧尼丰颀更始声息赓诗蓬茨剩遗逢集
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词