qiū (单押)

单字
多押
泝水行舟罪魁祸首来轸方遒翘足企首朝华夕秀烟岚云岫得未尝有迟日旷久云奔雨骤吴越同舟独占鳌头无耻之尤孜孜以求褎然冠首踟踌光阴荏苒,日月如流岁首披林撷秀更胜一筹荷橐持筹
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词