rén (单押)

单字
多押
满腹经纶月落星沉湮沉伶人廖若星辰雁杳鱼沉双喜临门五花八门雁逝鱼沉经纶熯焚一路风尘一往情深伉俪情深颦呻怨嗔上好下甚如获至珍有口难分天道宁论
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词