liù (单押)

单字
宿
多押
来轸方遒逢留朝华夕秀予取予求眠花宿柳笔翰如流沧海横流烟岚云岫千岩竞秀光阴荏苒,日月如流披林撷秀孜孜以求云散风流迟日旷久山川相缪分风劈流击楫中流梦寐以求从善如流一叶知秋
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词