tiān (单押)

单字
线
多押
昙花一现思绪云骞韶颜执锐披坚意惹情牵里边世俗之见初入芦苇,不知深浅亲疏贵贱孔席不暖,墨突不黔落纸云烟裙屐少年匹马当先不绝如线旦夕之间握素怀铅虽死之日,犹生之年籯书囊剑金淘沙拣来鸿去燕
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词