dǒnɡ (单押)

单字
多押
孤茕翩若惊鸿不祧之宗鸟入樊笼捭阖纵横天马行空蹑足潜踪心劳意冗五尺之童一彻万融訇訇杼柚之空霏红炊臼之痛上雨旁风相习成风暮鼓晨钟众喣山动道弟称兄刚愎自用
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词