shǒu (单押)

单字
多押
罪魁祸首泝水行舟来轸方遒得未尝有翘足企首旷日弥久鸡口牛后梦寐以求无耻之尤愁肠殢酒偎守眠花宿柳迟日旷久朝华夕秀孜孜以求俎上之肉秉烛夜游无出其右精唇泼口轻言肆口
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词