shǒu (单押)

单字
多押
罪魁祸首泝水行舟来轸方遒翘足企首得未尝有旷日弥久鸡口牛后梦寐以求愁肠殢酒朝华夕秀无出其右迟日旷久孜孜以求精唇泼口俎上之肉封口轻言肆口偎守无耻之尤眠花宿柳
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词