shǒu (单押)

单字
多押
泝水行舟来轸方遒罪魁祸首逢留翘足企首百尺竿头朝华夕秀得未尝有褎然冠首云奔雨骤烟岚云岫吴越同舟光阴荏苒,日月如流冯唐白首披林撷秀更胜一筹岁首迟日旷久千岩竞秀独占鳌头
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词