miǎo (单押)

单字
耀
多押
言者谆谆,听者藐藐杳杳冯唐易老庸人自扰取巧羚羊挂角聒聒噪噪一颦一笑花容月貌走着瞧眦睚必报哗笑撒痴撒娇权豪势要犀燃烛照赢奸卖俏强颜欢笑琴瑟不调惟肖惟妙付之一笑
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词