xiào (单押)

单字
多押
言者谆谆,听者藐藐一颦一笑聒聒噪噪走着瞧天若有情天亦老哗笑娉娉袅袅眦睚必报众口哓哓撒痴撒娇冯唐易老强颜欢笑杳杳花容月貌拈花一笑犀燃烛照柳亸莺娇西风残照赢奸卖俏闵笑
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词