bāo (单押)

单字
多押
言者谆谆,听者藐藐鱼沉雁杳拈花一笑诲尔谆谆,听我藐藐总角之好杳渺庸人自扰气满志骄同明相照膏粱年少婷婷袅袅椿萱并茂天若有情天亦老山川相缪犀燃烛照颂声载道火树星桥四方云扰心旌摇摇砥厉名号
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词